35ปี ห้วยฮ่องไคร้ฯ

35ปี ห้วยฮ่องไคร้ฯ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมจัดนิทรรศการ 35 ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มงานศึกษาพัฒาและอนุรักษ์ข้าว พื้นที่จัดนิทรรศการ ณ งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดพิธี