รองอธิบดีกรมการข้าวเยียมศูนย์ฯ

รองอธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมศูนย์ฯ

วันที 6 ธันวาคม 2560 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์สกุล รองอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ียม ติดตาม ปัญหา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าวเเชียงใหม่ ณ ตึกฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทองมา มานะกกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กลาวต้อนรับ