ตรวจสต๊อคข้าวในพื้นที่อำเภอฝาง,แม่อาย,ดอยสะเก็ด

ตรวจสต๊อคข้าวในพื้นที่อำเภอฝาง,
ม่อาย,ดอยสะเก็ด

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน, นายอภิชาติ ทิพย์ชะ และนายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมตรวจสต๊อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต 2560/61 พื้นที่ อำเภอฝาง, แม่อาย,ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่