นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นศึกษาดูงาน

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นศึกษาดูงาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางสาวอาทิตยา ยอดใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยข้าวแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น คณะ NIGATA PREFECTURE RICE AGURICULTURE INSPECTION ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่