ติดตามงานโครงการข้าว GAP

ติดตามงานโครงการข้าว GAP

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ, นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุลนายปกรกฤษณ์ กันใหม่ และนายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่ อำเภอแม่ริม, ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่