ติดตามการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงานภายนอก

ติดตามการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน
ของหน่วยงานภายนอก

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน, นายอภิชาติ ทิพย์ชะ และนายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงานภายนอกจาก บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด ตามโครงการข้าว Niche market จำนวน 2 กลุ่มในพื้นที่ อำเภอแม่ริม,พร้าว จังหวัดเชียงใหม่