ติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP

ติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาด
ข้าวอินทรีย์และข้าวGAP

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน, นายอภิชาติ ทิพย์ชะ และนายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ณ โรงสีข้าวรวงทอง และ หจก.เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ)