ติดตามงานโครงการ GAP

ติดตามงานโครงการ GAP

วันที่ 3 พฤศจิกายน 60 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุลนายปกรกฤษณ์ กันใหม่ และนายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ได้ชี้แจงโครงการข้าว GAP แบบกลุ่ม ให้เกษตรกรในโครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เกษตรกรเข้าร่วม 32 คน