ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

วันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 นางสาววันเพ็ญ พัฒนะอารีย์
เจ้าหน้าที่การเกษตร และนางสาวกัณฐมณี ตุ้ยเตียม, นายจารุเดช ทนันชัย ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินการติดตามบันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและเก็บผลผลิต กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และกิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร์บ้านทุ่งต้นงิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรกลุ่มบ้านซิแบร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่หาด ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่