ติดตามงานโครงการข้าวอินทรีย์

ติดตามงานโครงการข้าวอินทรีย์

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 60 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร และนายอภิชาติ ทิพย์ชะ, นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายปกรกฤษณ์
กันใหม่, นายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในโครงการข้าวอินทรีย์
ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว, สารภี, สันทราย จังหวัดเชียงใหม่