ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 นางสาววันเพ็ญ พัฒนอารีย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และนางสาวกัณฐมณี ตุ้ยเตียม, นายจารุเดช ทนันชัย ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการพระราชดำริ "โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่หาด บันทึกข้อมูลความมสูงการแตกกอ อายุวันออกดอก และกิจกรรมแปลงเรียนรู้สาธิต การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อทำการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่