โครงการหลวงเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการหลวงเพื่อลดพื้นที่
การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านนาเกียน

วันที่ 6-8 กันยายน 2560 นายยุทธพงศ์ กิตติคุณเชิดชู นักวิชาการเกษตร และนางสาวกัณฐมณี ตุ้ยเตียม, นางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการพระราชดำริ กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม กิจกรรมแปลงเรียนรู้และสาธิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผีปานเหนือ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่