โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการพบปะประชน"

โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าส่วนราชการพบปะประชน"

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 11/2560 ณ วัดป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จัหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด