ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน ศพก.และนาแปลงใหญ่

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน
ศพก.และนาแปลงใหญ่

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการเกษตรโครงการ GAP ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธี