ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 22-26 สิงหาคม 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอภิชาติ ทิพย์ชะ นักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่)จำนวน 5 กลุ่ม 232 แปลง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง