โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว ตามพระราชดำริ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว 

วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 นางสาววันเพ็ญ พัฒนอารีย์ เจ้าหน้าที่การเกษตรและผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ิวิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการพระราชดำริกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์แบบเกษตรกรมีส่วนรวม กิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตและสำรวจโรคและแมลงศัตรูในพื้นที่โครงการ ภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านขุนตื่นน้อยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรกลุ่มบ้านซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บ้านทุ่งต้นงิ้ว ตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการติดตามงานพบว่าข้าวอยู่ในระยะแตกกอไปจนถึงระยะตั้งท้อง สำรวจพบการระบาดของแมลงบั่ว, เพลี้ยกระโดดหลังขาวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บ้านทุ่งต้นงิ้ว ตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการติดตามงานพบว่าข้าวอยู่ในระยะแตกกอไปจนถึงระยะตั้งท้อง และสำรวจพบการระบาดของแมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดหลังขาว