โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบใหญ่

โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบใหญ่

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 เรื่องการป้องกันกำจัดโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว ณ ห้องประชมุอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 ราย