อบรมเกษตรกร ศพก.ด้านข้าว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเกษตรกร ศพก.ด้านข้าว
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากรร่วมกับอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ต้นแบบ นายสมบูรณ์ บุญเกิด อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้นำของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร (ด้านข้าว) หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี" เพื่อให้เกษตรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นผู้นำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว 86/1 หมู่ ุ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่