ติดตามงานโครงการข้าวอินทรีย์

ติดตามงานโครงการข้าวอินทรีย์

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ, นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ และนายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว) ณ อำเภอสันทราย, อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่