ประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรภาคเหนือตอนบน

ประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
การเกษตรภาคเหนือตอนบน

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 นายอภิวัฒน์ หาญธนพงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปรียรัตน์ วิระปิง, นายณัฐพล จันทร์สีมุ่ย   ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่