อบรม ศพก.ด้านข้าว

อบรม ศพก.ด้านข้าว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากรร่วมกับอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต้นแบบ นางศรัญยา กิตติคุณไพศาล อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้นำของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร (ด้านข้าว) หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี" เพื่อให้เกษตรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นผู้นำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว 471 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่