ปลูกข้าวแบบนาโยน พันธุ์สันป่าตอง 1

ปลูกข้าวแบบนาโยน
พันธุ์สันป่าตอง 1

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มงานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกข้าวแบบนาโยน พันธุ์สันป่าตอง 1 และนาหว่าน กข 53 และกข 14 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่