สัมมนาจังหวัดชลบุรี

สัมมนาจังหวัดชลบุรี

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 นางสาววันเพ็ญ พัฒนะอารีย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และนางสาวกัณฐมณี ตุ้ยเตียม ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว เรื่อง กษัตริย์นักพัฒนา หลักการทรงงานสิบสานตามรอยยุคลบาทการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อความร่วมมือองค์ความรู้ และการขับเคลื่อนการพัฒนาและศึกษาดูงานที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสมทรง อุดมทรัพย์เป็นวิทยากร เรื่อง การปลูกและแปรรูปถั่วดาวอินคาอย่างครบวงจร การผลิตเห็ด และการผลิตน้ำส้มควันไม้