จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอภิชาติ ทิพย์ชะ, นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายปกรกฤษณ์ กันใหม่, นายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบกลุ่ม) จำนวน 4 กลุ่ม อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่