ติดตามการปฏิบัติตามระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอภิชาติ ทิพย์ชะ, นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายปกรกฤษณ์ กันใหม่, นายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามการปฏิบัติตามระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา) ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่