อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักภาพชาวนา

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักภาพชาวนา

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายปกรกฤษณ์ กันใหม่, นายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักภาพชาวนาโดยใช้ Mobile Appliction ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่