ติดตามงานโครงการ CURE 2

ติดตามงานโครงการ CURE 2

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ, นางสาวอาทิตยา ยอดใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาว วรรณิษา ต๊ะนันตา นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินการและติดตามงานโครงการ Reducing ricks and raising rice livelihoods in Southeast Asia through the Consortium for Unfavorable Rice Environment (CURE 2) กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในพื้นที่บ้านนาเกียน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่