มอบป้าย ศพก.

มอบป้าย ศพก.

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร และนายอภิชาติ ทิพย์ชะ, นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ส่งมอบป้ายฐานเรียนรู้ด้วนข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอยหล่อ, จอมทอง, ฮอด, อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่