ตรวจติดตามแปลงข้าว GAP PreGap

ตรวจติดตามแปลงข้าว GAP PreGap

วันที่ 1สิงหาคม 2560 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร และนายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายปกรกฤษณ์ กันใหม่, นายสุเมธี ธรรมมัง, นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ตรวจติดตามแปลงภายใต้โครงการGAPข้าวและโครงการPer Gapในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด, สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่