พบปะประชาชน

พบปะประชาชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการ ผู้ว่าราชการจัหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน