โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ

โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ

วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2560 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู เจ้าหน้าที่การเกษตรและนางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน,นางสาวกัณฐมณี ตุ้ยเตียม        ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงกาพระราชดำริ กิจกรรมการศึกษาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภายใต้ โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ดำเนินการ บ้านก๋องปอใต้ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกข้าวจำนวน 4 พันธุ์/สายพันธุ์ CMIC06022-MLB-38-1 CMIC06022-MLB-32-2 ข้าวหลวงสันป่าตองและบือตะคีย์ (CK)