สรุปรายงานการฝึกงาน

สรุปรายงานการฝึกงาน

วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้ารับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงานการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่