ติดตามงานการปฎิบัติตามระบบการผลิตข้าวGAP (Niche Market)

ติดตามงานการปฎิบัติตามระบบการผลิตข้าวGAP
(Niche Market)

วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ ,นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ และนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามการปฎิบัติตามระบบการผลิตข้าว Gap (แบบกลุ่มตามโครงการ Niche Market) กลุ่มขี้เหล็กปลอดภัยปลอดสารพิษ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอ แมริม จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรจำนวน 21 ราย