งานอื่นๆ

โครงการอื่น ๆ 

1. โครงการผลิตข้าวอินทรีย์
-ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
ให้คำแนะนำเทคโนโลยีการผลิต ตรวจติดตาม และรวบรวมข้อมูลด้านการผลิตข้าวอินทรีย์
-ผู้ดำเนินการ : 

2. โครงการสารวัตรเกษตร (ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518)
-ดำเนินการตรวจติดตามสถานที่รวบรวมและร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและประสานงานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฏหมายที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต  
-ผู้ดำเนินการ :

3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
-ดำเนินการในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และตามจังหวัดเห็นสมควร
-เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
-เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
-ผู้ดำเนินการ : 
4. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
-ดำเนินการ เลือกพื้นที่ที่สามารถรวมกลุ่มเกษตรกรเจ้าของแปลงเล็กให้กลายเป็นแปลงใหญ่ และคัดเลือกผู้จัดการแปลงซึ่งเป็นผู้ชำนาญการเกษตรของรัฐเป็นผู้บริหาร กำหนดแผนการและเป้าหมาย ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ กำหนดมาตรฐานการผลิต เช่น GAP ออร์แกนิกส์ และเป็นผู้ช่วยเชื่อมโยงตลาด
-ผู้ดำเนินการ : 

5. โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
-ดำเนินการ เน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จนำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมเชื่อมโยงตลาดในรูปแบบ "แปลงใหญ่" ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับไร่นาของเกษตรกร
-ผู้ดำเนินการ : 

6. โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว
-ดำเนินการ ติดตามสถานการณ์ พยากรณ์และเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว, ติดตามสถานการณ์โรคไหม้จากเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ, ปริมาณแมลงศัตรูข้าวจากกับดักแสงไฟโดยการตรวจนับ, สำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงนา
-ผู้ดำเนินการ :

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา
-ดำเนินการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิตข้าวเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว และพัฒนาชาวนา
-ผู้ดำเนินการ : 

8. โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร

(กิจกรรมหน่วยบริการชาวนา)
-ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
-ผู้ดำเนินการ :

9. โครงการ 5 ประสาน "สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง"

(กิจกรรมหน่วยบริการชาวนา)
-ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
-ผู้ดำเนินการ :