ประวัตินักวิจัย

             

                                 

      นายไพโรจน์ โชตินิสากรณ์                        นางสาวเปรมฤดี ปินทยา 

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ              นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ    

        
         
                      

      างสาวขนิษฐา  คำวงศ์                       นายอภิวัฒน์  หาญธนพงศ์

    นักวิชาการเกษตรชำนาญการ                 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

         
                           

        นางสาวอาทิตยา  ยอดใจ                        นางพิชชาทร เรืองเดช

     นักวิชาการเกษตรชำนาญการ                    นักวิชาการเกษตรชำนาญการ