ประวัตินักวิจัย

             นายสกุล  มูลคำ                            นายไพโรจน์ โชตินิสากรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ       นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
                                       

        นางสาวเปรมฤดี ปินทยา                            นางสาวขนิษฐา  คำวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ             นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
                                      

          นางสาวอาทิตยา  ยอดใจ                       นายอภิวัฒน์  หาญธนพงศ์
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการ                  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ