งานผลิตเมล็ดพันธุ์

ครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
ปีงบประมาณ 2562
แผนผลิตเมล็ดพันธุ์คัดปี 2562
ผนผลิตเมล็ดพันธุ์หลักปี 2562

ครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
ปีงบประมาณ 2561
แผนผลิตเมล็ดพันธุ์คัดปี 2561
ผนผลิตเมล็ดพันธุ์หลักปี 2561

ครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
ปีงบประมาณ 2560
แผนผลิตเมล็ดพันธุ์คัดปี 2560
แผนผลิตเมล็ดพันธุ์หลักปี 2560

ครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
ปีงบประมาณ 2559

แผนผลิตเมล็ดพันธุ์คัดปี 2559
แผนผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก
ปี 2559