งานผลิตเมล็ดพันธุ์

ครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
ปีงบประมาณ 2560
แผนผลิตเมล็ดพันธุ์คัดปี 2560
แผนผลิตเมล็ดพันธุ์หลักปี 25560

ครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
ปีงบประมาณ 2559
แผนผลิตเมล็ดพันธุ์คัดปี 2559
แผนผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก
ปี 2559