โครงการพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริและโครงการหลวง
ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
1. โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบตามพระราชดำริ

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. โครงการ "รักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ำปิงน้อย
3. โครงการ "รักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ำแม่หาด
4. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
    ชุมชนบนพื้นที่สูง สมอจาล่าง
5. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
    บ้านห้วยแห้ง
6. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน
7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว
    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านซิแบร
    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9. โครงการโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)
10.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
11.โครงการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
     อำเภอสันป่าตอง

12.โครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
13.โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยฮ้องไคร้
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14.โครงการคนิลิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชชานุเคราะห์ฯ
15.โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น
     อย่างยั่งยืน บ้านขุนตื่นน้อย
16.โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น
     อย่างยั่งยืน บ้านผีปานเหนือ
17.โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น
     อย่างยั่งยืน บ้านแม่แฮหลวง
18.โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
     ชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านหลองใต้