ติดตามงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 16-18 มกราคม 2561 นางสาววันเพ็ญ พัฒนะอารีย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และนางสาวกัญฐมณี ตุ้ยเตียม, นางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวัน นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานอ่านต่อเพิ่มเติม
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว GAP วันที่ 9-12 มกราคม 2561 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11-12 มกราคม 2561 ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และจัดงานเลี้ยงต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าว นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศอ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 5 มกราคม 2561 ประชุมประจำเดือนข้าราชศูนยวิจัยข้าวเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานอ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 มกราคม 2561 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกีฬาสี "สานสัมพันธ์ฅนข้าวเชียงใหม่ "ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 มกราคม 2561 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่อ่านต่อเพิ่มเติม
งานฤดูหนาวและงานOTOPของดีเมืองเชียงใหม่ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการส่วนราชการจังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ่านต่อเพิ่มเติม
โครงการข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) วันที่ 26-29 ธันวาคม 2560 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร, นายอภิชาติ ทิพย์ชะ, นายฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่, นางณัฐฐินันท์ ทองทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่มและชุดชากาแฟ โครงการการรณรงค์ อ่านต่อเพิ่มเติม
สัมมนาการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ วันทีี 26-28 ธันวาคม 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน, นาย ปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรสหกรณ์ การเกษตรพร้าว จำกัด อ่านต่อเพิ่มเติม
พัฒนาศูนย์ฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายทองมา มานะกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พัฒนาศูนย์ฯ พื้นที่บริเวณศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม