วันที่ 18-19 กันยายน 2561 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นายไฉน สรชัย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวขนิษฐา คำวงศ์ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11-14 กันยายน 2561 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู นายจารุเดช ทนันชัย และนางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน นักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 13 กันยายน 2561 นายณัฐพล ปิ้นคำ นางสาววรรณิษา ต๊ะนันตา นักวิชาการเกษตร และนางสาวปนัดดา อินตาอ๋อง ผู้ช่วยนักวิจัย อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้แก่เกษตรกร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 12-13 กันยายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนางสาวชนนิกานต์ เทพา นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 10 กันยายน 2561 ประชุมข้าราชการประจำเดือน ณ ห้องประชุมเล็ก โดยมีนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธาน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 6-8 กันยายน 2561 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 6 กันยายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย นางสาวชนนิกานต์ เทพา และนายวิศวชิต หันผักแว่น อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 5 กันยายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย นางสาวชนนิกานต์ เทพา และนายวิศวชิต หันผักแว่น นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 กันยายน 2561 นายไฉน สรชัย และนายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้และ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 3 กันยายน 2561 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู นายจารุเดช ทนันชัย และนางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ทำกิจกรรมร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบๆศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม