วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร, นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายสุเมธี ธรรมมัง และนายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ประชุมชี้แจงเกษตรเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร เรื่องมาตรฐานการผลิตข้าว GAP อ่านต่อเพิ่มเติม
ติดตามงานและประสานงานโครงการศพก. วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 นายจำนงค์ นันธิมา, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนางสาวชนนิกานต์ เทพา นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานและประสานงานโครงการศูนย์เรียนรู้ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 นายยุทธพงศ์ กิตติคุณเชิดชู และนายจารุเดช ทนันชัย ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการศาสตร์พระราชา อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
สรุปผลนักศึกษาฝึึึกงาน วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้ารับฟังการนำเสนอสรุปผลการฝึกงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 3 คณะ อ่านต่อเพิ่มเติม
ติดตามงานและประสานงานโครงการศพก. วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนายวิศวชิต หันผักแว่น ผู้ช่วยปฏิบัติการนาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
มาตรฐานการผลิตข้าว GAP วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร,นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และนายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ประชุมชี้แจงเกษตรเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ประชุมข้าราชการประจำเดือน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ครั้งที่ี 7/2561 ณ ห้องประชุมเล็ก โดยมีนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธาน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ เป็นประธาน ประมูลขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลอง และเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2558 และปี 2559 จำนวน 21,608 กิโลกรัม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประมูล อ่านต่อเพิ่มเติม
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ, นายจำนงค์ นันธิมา, นางสาววรรณิษา ต๊ะนันตา นักวิชาการเกษตร, นายสุริยา ทิศลาว ผู้ช่วยนักวิจัย และนายนพดล อ้ายคำแดง พนักงานการเกษตร อ่านต่อเพิ่มเติม
โครงการ 5 ประสาน "สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน, นางสาวจินัดดา ยาสมุทร์ พนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และนางสาวภาวิณีย์ เตจ๊ะปุ๊ด พนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบปัจจัย อ่านต่อเพิ่มเติม
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร นางสาวชนนิกานต์ เทพา, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนายวิศวชิต หันผักแว่น เจ้าหน้าที่นาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมงานวัน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 นายยุทธพงศ์ กิตติคุณเชิดชู, นางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน, นายจารุเดช ทนันชัย ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินการปฎิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร,นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และนายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงเกษตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร, นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ประชุมชี้แจงเกษตรเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร เรื่องมาตรฐานการผลิตข้าว GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริม อ่านต่อเพิ่มเติม