วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายจำนงค์ นันธิมา, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย,นายวิศวชิต หั่นผักแว่น นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายจำนงค์ นันธิมา, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนางสาวชนนิกานต์ เทพา นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นำนักเรียนโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร อ่านต่อเพิ่มเติม
ประชุมข้าราชการประจำเดือน วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่8/2561 ณ ห้องประชุมเล็ก โดยมีนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธาน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เคารพธงชาติ ปลูกต้นรวงผึ้ง,ไม้ป่า กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ และถวายเทียนเข้าพรรษา อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายจำนงค์ นันธิมา, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย,นางสาวชนนิกานต์ เทพา และนายวิศวชิต หันผักแว่น นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นำนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองขอน จำนวน 23 ราย ศึกษาดูงาน ณ อ่านต่อเพิ่มเติม
ศึกษาดูงาน ศพก.อำเภอแม่แจ่ม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายจำนงค์ นันธิมา, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนางสาวชนนิกานต์ เทพา นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นำนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปาน จำนวน 20 ราย อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู ,นางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน และ นายจารุเดช ทนันชัย ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ กิจกรรมปลูกข้าว จำนวน 8 สายพันธ์ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร, นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายสุเมธี ธรรมมัง และนายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ประชุมชี้แจงเกษตรเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร เรื่องมาตรฐานการผลิตข้าว GAP อ่านต่อเพิ่มเติม
ติดตามงานและประสานงานโครงการศพก. วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 นายจำนงค์ นันธิมา, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนางสาวชนนิกานต์ เทพา นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานและประสานงานโครงการศูนย์เรียนรู้ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 นายยุทธพงศ์ กิตติคุณเชิดชู และนายจารุเดช ทนันชัย ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการศาสตร์พระราชา อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
สรุปผลนักศึกษาฝึึึกงาน วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้ารับฟังการนำเสนอสรุปผลการฝึกงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 3 คณะ อ่านต่อเพิ่มเติม
ติดตามงานและประสานงานโครงการศพก. วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนายวิศวชิต หันผักแว่น ผู้ช่วยปฏิบัติการนาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
มาตรฐานการผลิตข้าว GAP วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร,นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และนายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ประชุมชี้แจงเกษตรเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร อ่านต่อเพิ่มเติม