วันที่ 25-27 กันยายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย นางสาวชนนิกานต์ เทพา และนายวิศวชิต หันผักแว่น นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 21 กันยายน 2561 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นายไฉน สรชัย นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 20-21 กันยายน 2561 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู นางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน นายจารุเดช ทนันชัย ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 20-21 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย ปี 2561 อ่านต่อเพิ่มเติม
นที่ 20-21 กันยายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย นางสาวชนนิกานต์ เทพา และนายวิศวชิต หันผักแว่น นักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ และนางสาวอาทิตยา ยอดใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 19 ก.ย.61 เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมศึกษาการให้คะแนนโรคไหม้ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 18-19 กันยายน 2561 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นายไฉน สรชัย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวขนิษฐา คำวงศ์ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11-14 กันยายน 2561 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู นายจารุเดช ทนันชัย และนางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน นักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 13 กันยายน 2561 นายณัฐพล ปิ้นคำ นางสาววรรณิษา ต๊ะนันตา นักวิชาการเกษตร และนางสาวปนัดดา อินตาอ๋อง ผู้ช่วยนักวิจัย อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้แก่เกษตรกร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 12-13 กันยายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนางสาวชนนิกานต์ เทพา นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 10 กันยายน 2561 ประชุมข้าราชการประจำเดือน ณ ห้องประชุมเล็ก โดยมีนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธาน อ่านต่อเพิ่มเติม