King0011ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

คณะวิจัยสาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมดูงาน

อ่านต่อ

35ปี ห้วยฮ่องไคร้ฯ

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมศูนย์ฯ

อ่านต่อ

เทศกาลข้าวใหม่

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือน

อ่านต่อ

ตรวจสต๊อคข้าวในพื้นที่อำเภอฝาง,แม่อาย,ดอยสะเก็ด

อ่านต่อ

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

พัฒนาศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการข้าว GAP

อ่านต่อ

ประชุมคัดเลือกประธานศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

ติดตามการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงานภายนอก

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP

อ่านต่อ

โครงการGAP และโครงการข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

อ่านต่อ

ติตตามงานศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือน

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการ GAP

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

พัฒนาศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

โครงการหลวงเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านนาเกียน

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการประจำเดือน

อ่านต่อ

สัมมนาผลการดำเนินงานปี 2560

อ่านต่อ

โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการพบปะประชน"

อ่านต่อ

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน ศพก.และนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ

อ่านต่อ

สัมนาเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

อ่านต่อ

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์กรมการข้าว

อ่านต่อ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

อ่านต่อ

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว 

อ่านต่อ

โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบใหญ่

อ่านต่อ

สังเกตุการตรวจประเมินโครงการข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกร ศพก.ด้านข้าว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรภาคเหนือตอนบน

อ่านต่อ

ประชุมพนักงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

อ่านต่อ

อบรม ศพก.ด้านข้าวอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ปลูกข้าวแบบนาโยน พันธุ์สันป่าตอง 1

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกข้าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

อ่านต่อ

สัมมนาจังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ติดตามการปฏิบัติตามระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการ

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักภาพชาวนา

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการ CURE 2

อ่านต่อ

มอบป้าย ศพก.

อ่านต่อ

ตรวจติดตามแปลงข้าว GAP PreGap

อ่านต่อ

พบปะประชาชน

อ่านต่อ

สำรวจโรคและแมลง

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ

อ่านต่อ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

สรุปรายงานการฝึกงาน

อ่านต่อ

ติดตามงานการปฎิบัติตามระบบการผลิตข้าวGAP (Niche Market)

อ่านต่อ