วันที่ 29 มกราคม 2562 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 23-25 มกราคม 2562 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล และนายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการข้าวอินทรีย์ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 23 มกราคม 2562 นายสมบัติ กอบแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 22-24 มกราคม 2562 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร และนางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ ติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่และ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 17 มกราคม 2562 วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่มาบรรยายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานทุกคน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 มกราคม 2562 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างทั่วไป เข้าร่วมพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11-17 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ "งาน 36 ปี ห้วยฮ่องไคร้" อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561นายอภิชาติ ทิพย์ชะ นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมชี้แจง อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายผล ปั๋นปัน ลูกมือช่าง ทำหน้าที่แทน พนักงานขับรถยนต์ ร่วมจัดนิทรรศการงาน อ่านต่อเพิ่มเติม