Black Ribbon

King0011 ประกาศ!!!!! ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแแปลงลดลอง
และเมล็ดพันธุ์เสื่อสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
รายละเอียดคลิ๊ก!!!


ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลกวางตุ้ง

อ่านต่อ

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อ่านต่อ

ต้อนรับพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง

อ่านต่อ

โครงการ Gap

อ่านต่อ

โครงการข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

โครงการข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำปิงน้อย 

อ่านต่อ

โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง

อ่านต่อ

โครงการหลวงเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านนาเกียน

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบใหญ่

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการประจำเดือน

อ่านต่อ

สัมมนาผลการดำเนินงานปี 2560

อ่านต่อ

โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการพบปะประชน"

อ่านต่อ

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน ศพก.และนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ

อ่านต่อ

สัมนาเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

อ่านต่อ

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์กรมการข้าว

อ่านต่อ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

อ่านต่อ

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว 

อ่านต่อ

ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร

อ่านต่อ

โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบใหญ่

อ่านต่อ

สังเกตุการตรวจประเมินโครงการข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกร ศพก.ด้านข้าว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรภาคเหนือตอนบน

อ่านต่อ

กำหนดเป้าหมายการตรวจประเมินแปลง

อ่านต่อ

ประชุมพนักงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

อ่านต่อ

อบรม ศพก.ด้านข้าวอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ปลูกข้าวแบบนาโยน พันธุ์สันป่าตอง 1

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกข้าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

อ่านต่อ

สัมมนาจังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ติดตามการปฏิบัติตามระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการ

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักภาพชาวนา

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการ CURE 2

อ่านต่อ

มอบป้าย ศพก.

อ่านต่อ

ตรวจติดตามแปลงข้าว GAP PreGap

อ่านต่อ

พบปะประชาชน

อ่านต่อ

สำรวจโรคและแมลง

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ

อ่านต่อ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

สรุปรายงานการฝึกงาน

อ่านต่อ

ติดตามงานการปฎิบัติตามระบบการผลิตข้าวGAP (Niche Market)

อ่านต่อ