วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ, นางสาวขนิษฐา คำวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายจำนงค์ นันธิมา, นางสาววรรณิษา ต๊ะนันตา, นายสุริยา ทิศลาว ผู้ช่วยนักวิจัย ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร การฝึกอบรม "การผลิต อ่านต่อเพิ่มเติม
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร นางสาวชนนิกานต์ เทพา และนายวิศวชิต หันผักแว่น เจ้าหน้าที่นาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมงาน อ่านต่อเพิ่มเติม
โครงการศาสตร์พระราชา วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู, นายจารุเดช ทนันชัย และนางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินการติดตามงาน อ่านต่อเพิ่มเติม
โครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรอินทขิล วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ, นางสาวอาทิตยา ยอดใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายณัฐพล ปิ่นคำ และนางสาววรรณิษา ต๊ะนันตา นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาล อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การปฏิบัติตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)" (ภาคเช้า) และ "การตรวจสอบและรับรองมาตราฐานข้าว (GAP)" (ภาคบ่าย) อ่านต่อเพิ่มเติม
จัดเวทีเรียนรู้โครงการข้าว GAP วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
ร่วมจัดเวทีโครงการข้าว GAP ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนางสาวชนนิกานต์ เทพา เจ้าหน้าที่นาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา, นายอภิชาติ ทิพย์ชะ นักวิชาการเกษตร, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย, นางสาวชนนิกานต์ เทพา เจ้าหน้าที่นาแปลงใหญ่ ประชุมสรุปผล อ่านต่อเพิ่มเติม
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มนาแปลงใหญ่ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา,นายอภิชาติ ทิพย์ชะ นักวิชาการเกษตร, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนางสาวชนนิกานต์ เทพา เจ้าหน้าที่นาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ประชุมข้าราชการประจำเดือน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมเล็ก โดยมีนายทองมา มานะกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธาน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายทองมา มานะกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ และนายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ต้อนรับและบรรยายภาษาอังกฤษแก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ รุ่นที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีและการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ อ่านต่อเพิ่มเติม
จัดเวทีเรียนรู้โครงการข้าว GAP และการจัดทำระบบควมคุมภายในกลุ่ม (ICS) วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม