Black Ribbon
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงเกษตรกรโครงการอินทขิล

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกร GAP

อ่านต่อ

อบรเกษตรกรนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริลุ่มน้ำปิงน้อย

อ่านต่อ

Niche Market

อ่านต่อ

ติดตามสถานการณ์ข้าว

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

จัดทำแปลงเรียนรู้สาธิตบ้านนาเกียน

อ่านต่อ

ทำแปลงเรียนรู้สาธิตบ้านแม่ลอบ

อ่านต่อ

การปรับพื้นที่สภาพพื้นที่ไร่เป็นนาขันบันได

อ่านต่อ

กิจกรรมจัดเวทีชุมชน

อ่านต่อ

ติดตามงานนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกร ศพก.ด้านข้าวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมศูนย์ฯ

อ่านต่อ

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

ประชุมขับเคลื่อน 5 ประสาน

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกร GAP

อ่านต่อ

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่านต่อ

นิเทศนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ่านต่อ

Field Day นาแปลงใหญ่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

วิทยากรโครงการข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

Field Day อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกร ศพก.ด้านข้าว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกร ศพก.ด้านข้าว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

วันถ่ายทอดความรู้ (Field day) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียใหม่

อ่านต่อ

วันถ่ายทอดความรู้ (Field day) อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

คัดเลือกเกษตรกรข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอแม่อาย จังหวัดแม่อาย

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประชุมฯ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาที่สูง

อ่านต่อ

ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการ GAP ข้าว

อ่านต่อ

นำเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกจ่ายให้เกษตรกรโครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

อบรม ศพก. (ด้านข้าว)อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประชุม Fieldday

อ่านต่อ

โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

อบรมเกษตร ศพก.ด้านข้าว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประชุมโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยข้าว

อ่านต่อ

อบรมและศึกษาดูงานกลุ่มต้นแบบผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

อธิบดีกรมชลประทาน ตรวจความก้าวหน้าโครงการศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ

อ่านต่อ

ประชุมประธานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

เกษตรกรศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

รดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

เปิดศูนย์บริการประชาชน

อ่านต่อ

งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) 

อ่านต่อ

ติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ 

อ่านต่อ

โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

อ่านต่อ

คัดเลือกเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ติดตามงาน ศพก. ด้านข้าว

อ่านต่อ

คัดเลือกเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

คัดเลือกเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

คัดเลือกเกษตรกรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

คัดเลือกเกษตรกรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

โครงการศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย

อ่านต่อ

 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "ลุ่มน้ำแม่หาด"

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร์บ้านซิแบร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

เยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 

อ่านต่อ

อบรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฎิบัติการระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าข้าว

อ่านต่อ

วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย

อ่านต่อ

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

 โครงการนาแปลงใหญ่อำเภอหางดง

อ่านต่อ

วิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร

อ่านต่อ

ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ

อ่านต่อ

โครงการนาแปลงใหญ่อำเภอฝาง

อ่านต่อ

โครงการนาแปลงใหญ่อำเภอสันทราย

อ่านต่อ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับเขต

อ่านต่อ

จัดเวทีชุมชนโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

นักศึกษาประเทศญึ่ปุ่นดูงาน

อ่านต่อ

อบรมให้ความรู้เกษตรกร

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

โครงการสัมนนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตราฐานข้าว 

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรอำเภอสันป่าตอง

อ่านต่อ

เกษตรจังหวัดลำปางศึกษาดูงาน รุ่นที่ 3

อ่านต่อ

ติดตามงานการปฎิบัติการปลูกข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกรระบบการผลิตข้าว Pre GAP

อ่านต่อ

 ติดตามงานโครงการข้าว GAP 

อ่านต่อ

สำรวจข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชนปี 2560 

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

อ่านต่อ

เกษตรกรลำปางศึกษาดูงานรุ่นที่ 2

อ่านต่อ

เกษตรกรลำปางศึกษาดูงานรุ่นที่ 1

อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านต่อ

เปิดศูนย์บริการประชาชนในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

อ่านต่อ

พัฒนาบริเวณแนวถนนเลี่ยงเมืองสายสันป่าตอง-จอมทอง

อ่านต่อ

งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่” ประจำปี 2560

อ่านต่อ

2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)

อ่านต่อ

ตรวจติดตามการตรวจประเมินแปลงข้าว Gap

อ่านต่อ

ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์

อ่านต่อ

วิทยากรบรรยายความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ

รับใบประกาศเกียรติคุณ

อ่านต่อ

ติดตามงานนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

สืบสานงานเกี่ยวข้าวด้วยมือ

อ่านต่อ

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) 

อ่านต่อ

Farm Channel 

อ่านต่อ

ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

ติดตามการปฏิบัติตามระบบการผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

“รวมพลังแห่งความภักดี”

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการและบรรยาย เรื่อง “วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว”

อ่านต่อ

อบรมการตรวจรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว

อ่านต่อ

เกี่ยวข้าวโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

 เกี่ยวข้าวโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ

อ่านต่อ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืช ตำบลดอยเต่า

อ่านต่อ

SUNSWEET ศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

อ่านต่อ

ประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการรถนวดเกี่ยวข้าว

อ่านต่อ

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อ่านต่อ

พิธีถวายลงนามถวายความอาลัยแด่ในหลวง

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการประจำเดือน

อ่านต่อ

ต้อนรับเยาวชนอาเซียน

อ่านต่อ

งานเลี้ยงเกษยีณอายุราชการ

อ่านต่อ

ตรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันแพร่ระบาดไข้เลือดออก

อ่านต่อ

ต้อนรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

โครงการตรวจสอบรับรองและผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือน

อ่านต่อ

ปักดำข้าวพันธุ์ก่ำห้วยฮ่องไคร้1

อ่านต่อ

ตกกล้าข้าวพันธุ์ก่ำห้วยฮ่องไคร้1

อ่านต่อ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

อ่านต่อ

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรอำเภอพร้าวโครงการดอยหัวโล้น

อ่านต่อ

ถ่ายทำ VTR โครงการ Super Farm Game

อ่านต่อ

ต้อนรับองคมนตรี

อ่านต่อ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2559

อ่านต่อ

ติดตามแปลงเรียนรู้ Smart Farmer

อ่านต่อ

งานฉลองครบรอบ100 ปีงานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

แปลงลดต้นทุนโดยการทำนาโยน

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการ GAP อำเภอดอยหล่อ

อ่านต่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

อ่านต่อ