ต้อนรับคณะราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงาน วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ และนางอาทิตยา ยอดใจ, นางสาวขนิษฐา คำวงศ์, นายอภิวัฒน์ หาญธนพงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
พัฒนาศูนย์ฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่, ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP (แบบกลุ่ม) วันที่ 22,23 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดเวทีอ่านต่อเพิ่มเติม
โครงการนาแปลงใหญ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร และนางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย, นางสาวชนนิกานต์ เทพา ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดเวทีชุมชนให้ความรู้แก่เกษตรกรอ่านต่อเพิ่มเติม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร และนางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย, นางสาวชนนิกานต์ เทพา ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP (แบบกลุ่ม) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
จัดเวทีชุมชนให้ความรู้แก่เกษตรกร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร และนางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย, นางสาวชนนิกานต์ เทพา ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
ต้อนรับคณะท่องเที่ยวชาวเกาหลีศึกษาดูงาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ, นางพิชชาทร เรืองเดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่อ่านต่อเพิ่มเติม
โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร และนางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย, นางสาวชนนิกานต์ เทพา ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่อ่านต่อเพิ่มเติม
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP (แบบกลุ่ม) วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่อ่านต่อเพิ่มเติม
จัดเวทีชุมชนให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบใหญ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร และนางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย, นางสาวชนนิกานต์ เทพา ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ อ่านต่อเพิ่มเติม