Black Ribbon
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

กำหนดเป้าหมายการตรวจประเมินแปลง

อ่านต่อ

ประชุมพนักงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

อ่านต่อ

อบรม ศพก.ด้านข้าวอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ปลูกข้าวแบบนาโยน พันธุ์สันป่าตอง 1

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกข้าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

อ่านต่อ

สัมมนาจังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ติดตามการปฏิบัติตามระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการ

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักภาพชาวนา

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการ CURE 2

อ่านต่อ

มอบป้าย ศพก.

อ่านต่อ

ตรวจติดตามแปลงข้าว GAP PreGap

อ่านต่อ

พบปะประชาชน

อ่านต่อ

สำรวจโรคและแมลง

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ

อ่านต่อ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

สรุปรายงานการฝึกงาน

อ่านต่อ

ติดตามงานการปฎิบัติตามระบบการผลิตข้าวGAP (Niche Market)

อ่านต่อ