วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายผล ปั๋นปัน ลูกมือช่าง ทำหน้าที่แทน พนักงานขับรถยนต์ ร่วมจัดนิทรรศการงาน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนายวิศวชิต หันผักแว่น นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามให้คำแนะนำ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายวิจิตร สัมพันธ์สินโกมล ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานแปลงสาธิตปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู นายจารุเดช ทนันชัย และนางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ปฏิบัติงานโครงการขยายผล อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู นายจารุเดช ทนันชัย และนางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ปฏิบัติงานโครงการ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู นายจารุเดช ทนันชัย และนางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้าว อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 25-27 กันยายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย นางสาวชนนิกานต์ เทพา และนายวิศวชิต หันผักแว่น นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 21 กันยายน 2561 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นายไฉน สรชัย นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 20-21 กันยายน 2561 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู นางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน นายจารุเดช ทนันชัย ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 20-21 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย ปี 2561 อ่านต่อเพิ่มเติม
นที่ 20-21 กันยายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย นางสาวชนนิกานต์ เทพา และนายวิศวชิต หันผักแว่น นักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำ อ่านต่อเพิ่มเติม