วันที่ 4 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานทุกคน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 มกราคม 2562 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างทั่วไป เข้าร่วมพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11-17 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ "งาน 36 ปี ห้วยฮ่องไคร้" อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561นายอภิชาติ ทิพย์ชะ นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมชี้แจง อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายผล ปั๋นปัน ลูกมือช่าง ทำหน้าที่แทน พนักงานขับรถยนต์ ร่วมจัดนิทรรศการงาน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนายวิศวชิต หันผักแว่น นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามให้คำแนะนำ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายวิจิตร สัมพันธ์สินโกมล ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานแปลงสาธิตปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู นายจารุเดช ทนันชัย และนางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ปฏิบัติงานโครงการขยายผล อ่านต่อเพิ่มเติม